Phục chế ảnh cũ để làm bia mộ cho người thân của em Linh Q7 Tp.HCM

Ảnh ban đầu, đây là một ảnh vẽ


Làm thành ảnh 20x30 để thờ

Làm thành ảnh Oval để in gạch bia mộ

Comments