Phục chế ảnh cũ cho em Trung

Mời em Trung cùng gia đình xem ảnh tạm tại đây


  •  Ảnh của Bác (Liệt sĩ): Trần Ngọc Nhân
    - Hình Bác Nhân đã được chỉnh thêm theo yêu cầu


  • Ảnh của Ông Trần Hoạt:

    - Hình Ông đã chỉnh thêm, cho khăn thấp xuống  • Ảnh của Bà Nguyễn Thị Hý:
    - Đã chỉnh thêm ảnh của Bà: Đeo dây chuổi hạt, bông tai và cho khăn màu đen:Comments